-->

Kuruluş Osman 39. Bölüm 2. Fragmanı

 

Kuruluş Osman 39. Bölüm 2. Fragmanı Hakykaty görmek üçin gözüňiz gaty garaňky, jenap Dundar.

Wideony halamagy we bize goldaw bermek üçin kanala ýazylmagy ýatdan çykarmaň.

Kaýy Obaside şazada ugrundaky göreşde näme bolar? Beýik Uruş başlaýarmy? Geýhatu goşunyny ýygnap, Kayi Oba gelermi?

Targun Hatunyň kakasy Inal Beý diri galýarmy? Ertugrul Beý kimiň mazaryna garaşýardy? Dundar Beý Ertugrul Beýi öldürermi?

Ertugrul Beý, Kaýy Obasiniň täze mirasdüşerini yglan edermi? Bu wideoda hemme zat. Hemmelere salam, dostlarym, gaty gowy bölüm galdyrdyk.

Ondan öň avawlak Arslan gowy rol oýnar, Şol tüpeň gaýalarda işlär, Cerkutaý musulman bolar, Ertuğrul beý ölmez we Kaýynyň derisinde oturar,

avawlak Arslan Osman Beýi Geýhatu-a çeňňek hökmünde alyp bilmez, Ertugrul Beý Abdurrahman Gazi bilen oýun gurup, ondan ähli maglumatlary alar, Oýnawaç ýygnagynda, Keýiň täze beýnisiniň saýlanyp bilinmejekdigi we başga-

da köp takyk maglumatlary paýlaşdyk . Elmydama kanalymyza ýazylyp bilersiňiz we başgalaryň öňünde

dogry maglumatlary öwrenmek üçin wideosymyzy halaýarsyňyz . Pikirleriňizi teswirler bölüminde biziň bilen paýlaşyp bilersiňiz.

Indi wideosymyza geçip bileris. Tomaşadan lezzet alyň ... Beýik Uruş başlaýarmy?

Döwlet bolmak ugrunda ynamly ädimler bilen hereket eden Osman Beý soňky bölümde avawlak Arslan bilen birleşdi.

Dundar. Dundaryň prokuror bilen bile bolşy ýaly, Hazal Dundar Osman Beý we avawlak Arslan Geýhatu gutarmagy meýilleşdirýärdi, ýöne Geýhatu beýle aňsat däl.

Emma Geýhatu beýle aňsat häsiýet däl. Geýhatu Ilhanid ştatyna ýolbaşçylyk etjekdigini aýtdy.

Indiki bapda özüniň Ilhanate hökümdarydygyny yglan etjek Geýhatu, seriýany has güýçli dowam etdirer.

Seriýamyzdaky kiçi göwrümli wakalar gutardy we indiki bölümlerde uly söweşler başlar.

Hususan-da, islän zadyny alyp bilmedik Wizantiýa tekfurlary imperatordan kömek sorap bilerdi.

Wizantiýalylar bilen Kaý obasynyň arasynda has gazaply söweş sahnalary garaşýar. kömek üçin imperator. düýpli.

Ertugrul Gazi, Kaýiniň täze beýnisini çözer, her kimiň hakyky ýüzi birin -birin aýan bolar .

Beýik Uruş başlaýarmy?

Döwlet bolmak ugrunda ynamly ädimler bilen hereket eden Osman Beý soňky bölümde avawlak Arslan bilen birleşdi .

Osman Beý we avawlak Arslan Geýhatu gutarmagy meýilleşdiripdi, ýöne Geyhatu beýle aňsat däl. Geýhatu Ilhanid ştatyna ýolbaşçylyk etjekdigini aýtdy.

Indiki bapda özüniň Ilhanate hökümdarydygyny yglan etjek Geýhatu, seriýany has güýçli dowam etdirer.

Biziň seriýamyzdaky kiçi göwrümli wakalar gutardy we indiki bölümlerde uly söweşler başlar. Hususan-da, islän zadyny alyp bilmedik Wizantiýa tekfurlary imperatordan kömek

sorap bilerdi . Wizantiýalylar bilen Kaý obasynyň arasynda has gazaply söweş sahnalary garaşýar. Ilhanatyň hökümdary Geýhatu güýçlener.

Osman Beý indiki bölümlerde dürli türk häkimleriniň töweregine ýygnanar. Geýhatu garşy türk prinsipleri birleşmeli.

Sebäbi Geýhatu hökümdardygy yglan edilenden soň, indi Geýhatu Han boldy. Türk prinsiplerini hanlyga garşy birleşdirmeli we Anadolyda bir türk döwletini gurmaly.

Bu söweşleriň netijesinde haçly ýörişler we mongollar Anadolyda gaçybatalga tapyp bilmezler.

Geýhatu goşunyny ýygnap, Kaýi Oba gelermi?

Geýhatu ilki hökümdarlygyny yglan eder. Geýhatu häzirlikçe Kayi Obasä geler öýdemok. Iöne meniň pikirimçe Willow sebitine goşun iberer.

Şonuň üçin täze Badaramaz gahrymanlar seriýa girizilip bilner. Geýhatu direliş seriýasyndaky Noýan ýaly ýa-da 1-nji möwsümde Balgaý ýaly güýçli mongol serkerdelerini Willowa iberip biler.

Geýhatu güýçlenýärkä, häzirlikçe Willow sebitine gelmez.

Sebäbi ol sebitdäki beýleki duşmanlar hakda kän bir gyzyklanmaýar. Şeýle hem, geýatunyň beikikler we tekfurcuk hakda alada etmeýändigine düşünip bileris.

Geýhatu bu sebite häzirlikçe gelmez, sebäbi etmeli has möhüm zatlary bolar.

Targun Hatunyň kakasy Inal Beý diri galýarmy?

Targun Hatun ABŞ-da gowy rolda we erbet rolda gabat gelýär diýlende, ýuwaş-ýuwaşdan arassalygy görnüp başlady.

Kakasyny Nikolanyň elinden nädip halas etmeli? Ilki Nikola kömek etmek bilen başlanan bolsa-da, soňky bölümde Nikola gitmezinden ozal Selcan Hatun we Bala Hatun bilen gürleşdi Bu tüpeňiň indi ýazgylaryň üstünde işleýändigini görkezýär.

Iň soňky bölümde Targun ýene-de Aýa Nikolanyň ýanyna barýar, henizem özüni Nikola üçin işleýän ýaly edip görkezdi.

Trailöne trailerde Targun Nikolany görýäris, Ertuğrul sagaldy diýmedi we Nikola Targundan şübhelenip , bokurdagyna pyçak dakdy .

Tüpeň atasy Inal Beý tussaglykda başga ýere äkidilýär. Biziň çaklamamyz, Targunyň gaýalaryň üstünde işleýändigine düşünýän Nikola, Inal Beýiň Osman tarapyndan halas ediljekdigini pikir etdi.

Şondan soň Inal Beýi galada däl-de, başga bir ýerde gizlemek isledi. Sebäbi Nikola üçin Inal jenap Targuny oýnamak üçin uly surnaý kartoçkasydyr.

Bu surnaý kartasyny ýazgylara bermezlik üçin Inal Beýi göçürjek boldy. Earlieröne mundan öň biljek Osman Beý Targun Hatuny we Alp daglaryny özi bilen alyp, Inal Beýi halas etmäge gitdi.

Awtoulagda Inal Beýiň elleri we agzy Osman Beý we Targun Hatun bilen daňylýar Wizantiýa esgerlerin.

التعليقاتإذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة

I and my cat

2016